Algemene voorwaarden Doof & Jong

1. Toepasselijkheid 

Doof & Jong Vlaanderen vzw onderschrijft hieronder de algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod, alle activiteiten en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De deelnemer/consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden. 

Onder de term “activiteit” valt elk kamp, reis, evenement of dagactiviteit georganiseerd door Doof & Jong Vlaanderen vzw. 

 

2. Inschrijving activiteiten 

a. Inschrijven kan enkel voor een volledige activiteit en de volledige activiteitduur, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. 

b. Inschrijven/bestellen voor een activiteit is bindend, ongeacht de wijze van inschrijven. 

c. Indien de betaling niet tijdig ontvangen wordt, vervalt automatisch de inschrijving/bestelling en wordt de vrijgekomen plaats opnieuw aangeboden. 

 

3. Annulering 

a. Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail naar info@doofjong.be. 

b. Kosteloos annuleren kan tot maximaal 30 dagen voor aanvang van de activiteit als de activiteit binnen deze termijn aanvat. 

c. Nadien geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten: 

  • Annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de activiteit: 25% van het inschrijvingsbedrag 
  • Annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de activiteit: 100% van het inschrijvingsbedrag. Indien Doof & Jong Vlaanderen vzw een deel van de aangerekende kosten alsnog kan recupereren (bijv. door het last-minute inschrijven van een nieuwe deelnemer of door gedeeltelijke terugbetaling van de reserveringskosten bij externe organisaties), kan Doof & Jong beslissen een deel van de aangerekende kosten terug te betalen.  
  • niet komen opdagen: 100% van het inschrijvingsbedrag. 

d. Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen en betaalverzoeken. Indien de activiteit gratis is, kunnen bij annuleringen binnen de 5 dagen de reeds gemaakte organisatie- en administratiekosten aangerekend worden aan de deelnemer. 

e. Doof & Jong Vlaanderen vzw heeft het recht om bij het te laat betalen van de facturen of het weigeren te betalen extra administratiekosten aan te rekenen bovenop de kosten van het factuur.

f. Uitzondering bij annulering binnen de 30 dagen in geval van ziekte of ongeval: 

         i. U brengt Doof & Jong Vlaanderen vzw zo snel mogelijk op de hoogte. Daarnaast richt u een schriftelijke aanvraag via e-mail tot terugbetaling aan Doof & Jong Vlaanderen vzw, uiterlijk vijf (5) werkdagen na de activiteit, samen met een doktersattest.  

  • Bij annulering in geval van ziekte of ongeval binnen de dertig (30) dagen: kosteloze annulering. Het bedrag van de inschrijving, indien reeds betaald, wordt dan teruggestort binnen de officiële betaaltermijnen. 
  • Bij annulering in geval van ziekte of ongeval binnen de vijf (5) dagen voor aanvang van de activiteit: de deelnemer betaalt een annuleringskost ten bedrage van 25% van het inschrijvingsgeld, tenzij Doof & Jong Vlaanderen vzw de gemaakte organisatorische kosten voor de deelnemer volledig kan recupereren of nog tijdig een vervangende deelnemer kan vinden. 

         ii. Indien de activiteit reeds aanvang had genomen met aanwezigheid van deelnemer/consument en deelnemer/consument wenst te annuleren vanwege ziekte/ongeval zal het inschrijvingsbedrag, verminderd met het aantal gevolgde activiteitdagen en de administratiekosten teruggestort worden binnen de officiële betaaltermijnen. Ook in dit geval steeds na schriftelijke aanvraag tot terugbetaling en na voorlegging van een doktersattest uiterlijk vijf (5) werkdagen na de activiteit. 

g. Doof & Jong Vlaanderen vzw heeft het recht om, bij uitzonderlijke omstandigheden of als het minimumaantal inschrijvingen niet behaald is, een activiteit te annuleren. In dit geval zal Doof & Jong Vlaanderen vzw een alternatief aanbieden of een volledige terugbetaling garanderen. 

h. Doof & Jong Vlaanderen vzw behoudt zich het recht om een deelnemer/consument te weigeren. Indien een deelnemer/consument ontoelaatbaar gedrag van eender welke aard vertoont tijdens de activiteiten zal deze per direct geweigerd worden op de activiteiten en verliest hierbij het recht op terugbetaling. 

i. In de uitzonderlijke omstandigheden dat het programma van een activiteit dient gewijzigd te worden garandeert Doof & Jong Vlaanderen vzw steeds een waardig alternatief te voorzien. Een terugbetaling als gevolg van een wijziging in programma binnen de gekozen activiteit is niet mogelijk. 

 

4. Betalingen 

a. Betalingen dienen uitgevoerd worden binnen de 30 werkdagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging, tenzij anders vermeld op de betalingsuitnodiging of factuur. 

b. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, animatoren, verzekeringen en maaltijden die expliciet werden vermeld op de infopagina op de website van Doof & Jong Vlaanderen vzw over de activiteit waarvoor werd ingeschreven. Andere niet-vermelde kosten zijn niet inbegrepen.  

c. Door de inschrijving uit te voeren, ongeacht de wijze van inschrijven, bevestigt men de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

d. Doof & Jong Vlaanderen vzw biedt aan kansarme gezinnen en personen de mogelijkheid om een sociaal tarief of een afbetalingsplan aan te vragen voor onze activiteiten mits motivering. Doof & Jong Vlaanderen behoudt zich het recht om op basis van eer en geweten te beslissen om al dan niet het sociaal tarief toe te kennen. Doof & Jong houdt hierbij rekening met de volgende criteria: 

  • Laag inkomen op basis van de tabel armoededrempel 
  • Schuldbemiddeling 

 

5. Verzekeringen 

a. Alle deelnemers/consumenten zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 
b. Voorafgaand aan de deelname wordt door Doof & Jong Vlaanderen vzw een medische fiche ter invulling aan de deelnemer/consument voorgelegd. Deze dienen verplicht voor aanvang van de activiteit aan Doof & Jong terugbezorgd worden.  

 

6. Medicatie tijdens activiteiten 

Voor toediening van medicatie aan minderjarigen tijdens de uren van de activiteiten dient de ouder/voogd een toedieningsvoorschrift te voorzien en over te dragen aan de verantwoordelijke van de activiteiten. Doof & Jong Vlaanderen vzw verklaart dat de verantwoordelijke het geneesmiddel zal toedienen volgens het voorschrift. Noch de activiteitverantwoordelijke, noch Doof & Jong Vlaanderen vzw kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden. 

 

7. Verlies/Diefstal/Schade 

a. Doof & Jong Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal van, verlies van en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke spullen. 

b. Bij diefstal van materiaal aangebracht door Doof & Jong Vlaanderen vzw of materiaal reeds aanwezig op de voorziene locatie zullen de ordediensten verwittigd worden. 

c. Verloren en gevonden voorwerpen zullen tot 2 maanden na einde van de activiteit bijgehouden worden op een afgesproken plaats. Deze kunnen na afspraak met één van de medewerkers van Doof & Jong worden opgehaald. 

d. Doof & Jong Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor schade aan infrastructuur en materialen van derden aangebracht door de deelnemers tijdens onze activiteiten. De reparatiekosten kunnen bijgevolg doorgerekend worden aan de deelnemers of de ouders van minderjarige deelnemers. 

 

8. Alcohol- en druggebruik

a. Alcohol- en tabaksgebruik is verboden voor elke deelnemer jonger dan 16 jaar tijdens de activiteiten georganiseerd door Doof & Jong Vlaanderen vzw. 

b. Voor druggebruik geldt een nultolerantie. 

c. Deelnemers vanaf 16 jaar mogen occasioneel lichte alcoholische (gegiste) consumpties (*) nuttigen in het bijzijn en met toestemming van (hun) leiding (bijv. bij kampvuren of fuiven). Alcoholconsumptie wordt zeker niet aangemoedigd door de leiding en er moet door de leiding steeds een volwaardig alternatief worden aangeboden voor de alcoholische dranken. Sterke dranken (*) en dronkenschap zijn absoluut niet toegestaan voor minderjarige deelnemers. 

d. Voor meerderjarige deelnemers (vanaf 18 jaar) is dronkenschap en overmatige alcoholconsumptie niet toegestaan tijdens onze activiteiten.

e. Bij het nuttigen van een alcoholische consumptie mogen geen deelnemers jonger dan 16 jaar aanwezig zijn.  

 

9. Algemene Voorwaarden

a. Klachten gericht aan Doof & Jong dienen schriftelijk te gebeuren binnen een termijn van 10 werkdagen na afloop van de activiteit. 

b. Doof & Jong Vlaanderen vzw maakt tijdens de activiteiten foto’s en filmpjes die kunnen gebruikt worden op de website(s), infobrochure(s), sociale media en publicitaire doeleinden zonder daarbij de integriteit van de deelnemer in gedrang te brengen. Voor minderjarigen wordt hiervoor steeds voorafgaand aan de activiteit een toestemming gevraagd aan de ouders/voogd via een formulier. Indien meerderjarige deelnemers niet wensen dat er foto’s of filmpjes van hen worden gepubliceerd, dienen zij hiervan voor de activiteit een mondeling of schriftelijk verzoek (via mail) aan Doof & Jong Vlaanderen vzw te richten met de specifieke vraag. Dit zal uiteraard gerespecteerd worden. 

c. Contact- en adresgegevens van alle deelnemers/consumenten komen terecht in het adressenbestand van Doof & Jong Vlaanderen vzw. Doof & Jong Vlaanderen vzw kan deze gegevens niet aan derden doorgeven. Indien er bij de inschrijving geen toestemming werd gegeven voor het bewaren van de contact- en adresgegevens zullen deze binnen een termijn van 6 maanden na afloop van de activiteit worden verwijderd uit onze bestanden.  

 

* voor de definitie van de begrippen “licht alcoholische (gegiste) dranken” en “zware alcoholische dranken” volgen we de omschrijving in de Belgische alcoholwetgeving.