Vrijwilligerswijzer

1. VISIE
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor Doof & Jong Vlaanderen vzw. We willen je via deze weg al heel erg welkom heten bij onze organisatie en je alvast bedanken voor je inzet en engagement! Met deze vrijwilligerswijzer willen we als organisatie duidelijkheid scheppen in onze vrijwilligerswerking en ons huisreglement. Het is voor ons als organisatie, net als voor jullie, vrijwilligers zelf, belangrijk om te weten wat de verwachtingen en de regels zijn. 

2. DOOF & JONG VLAANDEREN VZW: WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?
Doof & Jong Vlaanderen vzw is een erkende bovenlokale jeugdwerkvereniging voor dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Doof & Jong werd opgericht in 1988 en behartigt sindsdien de belangen van alle dove en slechthorende kinderen en jongeren van 0 tot en met 30 jaar. Doof & Jong profileert zich als een steunpunt voor alle jeugdorganisaties die werken met dove, slechthorende en gebarentalige kinderen en jongeren. Ze behartigt en verdedigt de sociale, culturele en politieke belangen van Vlaamse dove en slechthorende kinderen en jongeren, alsook van de aangesloten jeugdclubs en haar leden. Daarnaast heeft Doof & Jong als taak het organiseren van sociale, culturele en politieke activiteiten voor kinderen en jongeren. De vereniging is ook 
verantwoordelijk voor de regionale, nationale en internationale informatiestroom naar haar leden toe, én voor de organisatie en begeleiding van de leden die deelnemen aan nationale en internationale 
activiteiten zoals kampen, uitwisselingen en congressen. Doof & Jong onderhoudt ook de nodige contacten met nationale organisaties zoals Doof Vlaanderen en FFSB, en internationale organisaties 
zoals EUDY en WFDYS.

3. WERVING EN SELECTIE
Ben jij doof, slechthorend, CODA, broer/zus of ouder van een doof persoon? Wil je graag jouw ervaringen delen? Werk je graag met kinderen, of liever met jongeren? Ben je gebarentalig of bezig met het leren van VGT? Vind je VGT en dovencultuur belangrijk? Wil je dove kinderen en jongeren inspireren? Doof & Jong organiseert verschillende activiteiten (zoals oa kampen), waarvoor wij de hulp van vrijwilligers nodig hebben. Uiteraard geef je zelf aan waar je interesses en kwaliteiten liggen, in welke regio je het liefste aan de slag gaat,… Vul daarom zeker het google formulier in dat je op onze website kan vinden.

4. TAKEN VAN DE VRIJWILLIGER
Uiteraard is je taak als vrijwilliger bij Doof & Jong afhankelijk van de aard van de activiteit die georganiseerd wordt. De projectcoördinator zal je dan ook tijdig inlichten over je takenpakket. 
Algemeen kan je aannemen dat er van jou verwacht wordt dat:
° je minimum 16 jaar bent. 
° je je in Vlaamse gebarentaal kan uitdrukken. 
° je een open, enthousiaste houding hebt en duidelijk kan communiceren.
° je graag met kinderen/jongeren werkt. 
° je zin hebt voor verantwoordelijkheid (afspreken met collega vrijwilligers, interne afspraken naleven, veiligheid vooropstellen). 
° je je kan engageren voor de hele periode dat je je hebt opgegeven. 
° ja akkoord gaat met het nultolerantiebeleid van onze organisatie wat betreft drugs.
° je, indien door de organisatie gewenst, een bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

TAAKBESCHRIJVING
° informeren en begeleiden van de kinderen/jongeren. 
° begeleiden van de kinderen/jongeren bij specifieke activiteiten. 
° toezicht houden. 
° activiteiten mee voorbereiden, opstellen (materiaal klaarzetten e.d.) en opruimen.
Bovenstaande opsomming geeft een algemeen beeld, maar is niet limitatief. Elke activiteit vereist een ander takenpakket. Voorafgaan aan elke activiteit zal een duidelijke omschrijving worden gegeven van het specifieke takenpakket. Als vrijwilliger mag/kan je, in overleg met de vaste medewerkers, initiatieven nemen en/of activiteiten uitwerken.
ENGAGEMENT
Als vrijwilliger bij Doof & Jong werk je volgens de afgesproken tijdstippen. Enkel na overleg met en na goedkeuring van de organisatie kan hiervan afgeweken worden. Als je later start, dien je de organisatie hiervan te verwittigen, aangezien dit implicaties heeft voor de andere vrijwilligers. Meld je afwezigheid wegens ziekte (of verwittig als je om andere redenen niet kan komen) de 
organisatie zo snel mogelijk.

5. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
Doof & Jong heeft een zorgplicht voor al haar medewerkers, ook vrijwilligers. Alle vrijwilligers zijn daarom verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Mocht 
de opgelopen lichamelijk schade niet door deze ongevallenverzekering of door de eigen verzekering van de vrijwilliger gedekt worden, dan is Doof & Jong verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen en/of schade. Hierop is wel een eigen risico van toepassing voor de organisatie. Elke vrijwilliger wordt erop geattendeerd dat de organisatie niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van schade of ongeval, anders dan vastgelegd en bedoeld in de voorwaarden van verzekeringen die ten behoeve van de vrijwilligers zijn afgesloten. 
Schade aan en diefstal van persoonlijke materialen en bezittingen van de vrijwilliger zijn niet verzekerd tijdens het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Gebruik van eigen materialen is dus geheel op eigen 
risico van de vrijwilliger. De vrijwilligerscoördinator is het aanspreekpunt voor vrijwilligers aangaande verzekeringskwesties.

6. VERGOEDINGEN EN/OF WAARDERINGEN
KAMPBEGELEIDERS 
Hoofdanimatoren op een kamp zullen een financiële vergoeding ontvangen van 25 euro per dag (indien ze het attest van animator in de jeugdwerking bezitten). Begeleiders van een kamp zullen een 
vergoeding ontvangen van 15 euro per dag indien ze een attest van animator in het jeugdwerk bezitten. Begeleiders zonder attest zullen geen financiële vergoeding ontvangen, maar zullen wel 
bedankt worden met een cadeau (waarde 25 euro).
VRIJWILLIGERS OP ACTIVITEITEN
De vrijwilliger bij Doof & Jong ontvangt geen financiële vergoeding. De organisatie biedt een boeiende job waarbinnen de vrijwilligers zich, indien gewenst, verder kunnen ontplooien en er ruimte bestaat 
voor sociale contacten. De organisatie voorziet steeds gratis drank en versnaperingen en streeft er naar de vrijwilligers te belonen op verschillende manieren. Werkelijk gemaakte kosten (met betalingsbewijs) kan je als vrijwilliger terug betaald krijgen. Wel moet je vooraf toestemming hebben van de vrijwilligerscoördinator om deze kosten te mogen maken. Een vrijwilliger kan onkosten vergoed krijgen op basis van declaraties van de werkelijke kosten, je zal met andere woorden een bewijsstuk moet afleveren. De kosten kunnen enkel terugbetaald worden als het onkostenvergoedingsformulier degelijk is ingevuld en doorgestuurd naar Doof & Jong samen met de bewijsststukken. Er zal geen terugbetaling zijn zonder ingevuld formulier. Men dient aan te kunnen tonen dat de kosten zijn gemaakt. Declaraties kunnen uitsluitend achteraf ingediend worden. Voor de verplaatsingsvergoedingen geldt ook weer het principe dat Doof & Jong bepaalt welke onkosten vergoed worden. Er worden enkel bewijsbare kosten terugbetaalt aan de vrijwilliger. Dus verplaatsingskosten kan je vergoeden mits je een bewijs kan afleveren. Er dient dus een verplaatsingskostenformulier ingediend te worden bij Doof & Jong, wil je je verplaatsingskosten terug betaald hebben. Zonder degelijk ingevuld formulier, geen terug betaling.

Doof & Jong betaalt vervoerskosten (0,25 euro/km voor het gebruik van eigen wagen of tickets openbaar vervoer) voor vrijwilligers in de volgende situaties (dit bedrag kan veranderen, indien dit het 
geval is, worden de vrijwilligers daarvan op de hoogte gebracht): 
- Indien de plaats bereikbaar is met het openbaar vervoer, wordt er van de vrijwilligers verwacht dat ze hiervan gebruik maken. Doof & Jong zal in dat geval de kosten van het openbaar vervoer 
(trein, tram, bus) terug betalen. 
- Indien de plaats niet bereikbaar is met het openbaar vervoer, zal Doof & Jong de kilometervergoeding van 0,25 euro/km terug betalen. Opgelet, dit enkel in het geval dat vrijwilligers carpoolen en dus samen een auto delen.
Er geldt een uitzondering voor hoofdanimatoren. Zij mogen een eigen auto gebruiken en worden niet verplicht tot carpoolen aangezien zij materiaal moeten kunnen vervoeren. Indien er een uitzondering wil aangevraagd worden op bovenstaande regels, dient dit op voorhand besproken en goedgekeurd te worden door het personeel van Doof & Jong.
 
Aandachtspunten:
- Rijdt de vrijwilliger met een bedrijfswagen? Dan kan je geen kilometervergoeding aanvragen. 
- Rijdt de vrijwilliger met het door de organisatie ter beschikking gestelde vervoersmiddel (auto, bestelwagen, (bak)fiets) dan kan geen kilometervergoeding aangevraagd worden. 
- Doof & Jong kan geen volledig trein- of busabonnement terugbetalen bij vrijwilligerswerk.

BELANGRIJK OM TE WETEN! Je mag als vrijwilliger per jaar maximaal 1626,77 euro (maximumcijfer voor het jaar 2023) aan gewone forfaitaire kostenvergoedingen ontvangen. Je mag als vrijwilliger per jaar ook enkel de gewone forfaitaire onkostenvergoedingen OFWEL de reële kostenvergoedingen ontvangen. Deze systemen kan een vrijwilliger niet met elkaar combineren. Vrijwilligers die een reële vergoeding ontvangen, kunnen die niet combineren met de forfaitaire vergoedingen. Een forfaitaire vergoeding kan wel gecombineerd worden met een kilometervergoeding. De kilometervergoeding is niet inbegrepen in het maximumbedrag voor forfaitaire kostenvergoedingen. Je bent als vrijwilliger verplicht om ons ervan op de hoogte te brengen indien je het maximumbedrag per jaar heb overschreden, of indien je al een ander soort onkostenvergoeding heb ontvangen bij een andere organisatie. Er zal een fiche 281.50 opgesteld worden voor vergoedingen boven het maximumbedrag per jaar die je toegekend werden door onze organisatie. Deze vergoedingen of voordelen zijn in België belastbare beroepsinkomsten (art. 57, 1° WIB 92) . Bij ondertekening van dit formulier, bevestig je dat je deze informatie hebt ontvangen en hebt gelezen.
Vertaling in VGT: Kennisgeving wetgeving Onkostenvergoeding voor vrijwilligers

7. VEILIGHEID
BEWIJS VAN GOED GEDRAG EN ZEDEN
Een bewijs van goed gedrag en zeden kan zowel online aangevraagd worden als bij het gemeente- of stadsbestuur. Met zo’n verklaring toon je als vrijwilliger aan dat je niet veroordeeld bent voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Het is voor de kinderen en jongeren die onder onze verantwoordelijkheid vallen belangrijk om zo goed mogelijk beschermd te zijn. Een bewijs van goed gedrag en zeden wordt niet voor elke activiteit opgevraagd. Doof & Jong heeft het recht om te bepalen voor welke activiteit een bewijs van goed gedrag en zeden zal opgevraagd worden.
GEHEIMHOUDING
In sommige gevallen krijg je als vrijwilliger informatie te horen/zien die (zeer) persoonlijk is. We zouden onze vrijwilligers met aandrang willen vragen om alle maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
onbevoegden kennis kunnen nemen van de verkregen vertrouwelijke informatie.

NULTOLERANTIEBELEID DRUGS
Drugs gebruiken is illegaal en heeft geen plaats in onze jeugdwerking. Druggebruik en/of -bezit wordt in geen enkel geval getolereerd tijdens de vrijwilligerswerking. Het spreekt voor zich dat het ook 
absoluut verboden is om onder invloed van drugs vrijwilligerswerk te doen bij Doof & Jong. 
ALCOHOL
Er wordt geen alcohol geschonken aan kinderen onder 16 jaar. Het is je taak als vrijwilliger om dit te bewaken en misbruik te melden aan de project- of vrijwilligerscoördinator. Er is geen nultolerantie wat 
betreft alcoholverbruik voor vrijwilligers boven 16 jaar, maar we verwachten dat tijdens het vrijwilligerswerk iedereen ten allen tijde nuchter blijft.

8. VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR + VERTROUWENSPERSOON
Naast de projectcoördinator (die de activiteit organiseert waar je als vrijwilliger aan de slag gaat) kan je als vrijwilliger ook altijd met al je vragen terecht bij Lien De Grooff, de vrijwilligerscoördinator. Lien 
is het vaste aanspreekpunt voor alle vrijwilligers. Je kan haar steeds bereiken via email lien.degrooff@doofjong.be 
Het eerste aanspreekpunt voor jou als vrijwilliger is dus de projectcoördinator. Mocht er een probleem ontstaan waar jullie samen niet uitkomen, of als je als vrijwilliger een klacht hebt over de 
projectcoördinator, dan kan contact opgenomen worden met de vrijwilligerscoördinator (Lien). Voor vrijwilligers wordt ook een interne vertrouwenspersoon aangewezen (Charlotte Batur). Er kan beroep 
gedaan worden op de vertrouwenspersoon van Doof & Jong indien zich zaken met een bijzondere gevoeligheid voordoen. Je kan Charlotte bereiken via email: charlotte.batur@doofjong.be. De naam en 
bereikbaarheidsgegevens van alle personeelsleden van Doof & Jong kan je ook terug vinden op de website. 

IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DE VRIJWILLIGERSWIJZER
Klik op onderstaande link: AKKOORD VRIJWILLIGERSWIJZER DOOF & JONG